top of page

POSITIEVE

HERORIËNTERING

Positieve Heroriëntering (PH) is ontstaan vanuit een persoonlijke geraaktheid van ouders en hulpverleners over hoe onze samenleving en jeugdhulpverlening georganiseerd was en is. Vanuit de ervaring dat het aanbod-denken mensen met zorgen of vragen in de wacht zet en hierdoor vaak stilstand of breuken veroorzaakt. PH is in de eerste plaats een visie op het leven, over mens zijn en over hulp bieden. Uit een sterke overtuiging dat het anders kan, zijn een hele visie en methodiek voortgevloeid.

Team Sherpa is een intersectoraal team dat gevormd wordt door verschillende samenwerkingspartners (vzw LIA, vzw Hof ter Welle, VCLB Waas en Dender en CAW). Dit voor het inzetten van de modules contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering binnen de regio Waas en Dender.

 

Vanuit de ontstaansgeschiedenis van PH vloeide een heldere opdracht op 3 verschillende niveaus. Specifiek voor ons team kunnen we stellen dat:

  • Team Sherpa op microniveau de opdracht heeft om voor de regio Waas en Dender te voorzien in 34 modules contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering. Deze opdracht omvat enerzijds een ondersteunend luik naar de vraagstellende partnerorganisaties toe. Anderzijds kunnen er ook effectieve contextbegeleidingen in gezinnen worden opgestart. Deze begeleidingen verlopen volgens de methodiek en visie van Positieve Heroriëntering en duren maximum 4 maanden.

  • Op mesoniveau ingezet wordt om de visie van Positieve Heroriëntering uit te dragen in de regio Waas en Dender. Hierbij wordt ingezet op netwerken en het samenbrengen van verschillende hulpverlenende instanties uit de regio.

  • Team Sherpa op macroniveau een signaalfunctie heeft naar de overheid op vlak van tendensen, bewegingen en kansen in jeugdhulpverlening.

 

bottom of page